Avaleht

MTÜ Pro Civitas asutati novembris 2007 eesmärgiga idee luua aktiviseerimiskeskuste süsteem Tallinnas väheaktiivsete inimeste kaasamiseks ühiskonda läbi erinevate ning omavahel kombineeritud sotsiaal- ja tööturuga seonduvate toetavate tegevuste. Nüüdseks on meil väljakujunenud vastavate ekspertide võrgustik, oleme loonud koolituskeskuse, välja töötanud mitmeid unikaalseid õppekavasid ning viime ellu projekte erinevas vanuses inimeste tööturule (tagasi)toomiseks. Prioriteetseks sihtgrupiks on pikaajalised töötud.

Meie koostööpartneriteks on Tallinna Linnavalitsus, Põhja-Tallinna Linnaosa Valitsus, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, Tallinna Sotsiaaltöö Keskus, Eesti Töötukassa ning mitmed valdkondlikud vabaühendused.

Oma tegvusteks oleme toetust saanud Tallinna linnalt, Avatud Eesti Fondilt, Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt (KÜSK) ning Euroopa Sotsiaalfondilt (läbi SA Innove ning Tööturuameti).

Pakutavad teenused

  • Psühholoogiline nõustamine: teaduspsühholoogiale toetuv tegevus, mille käigus antakse kliendile praktilist abi tema eluprobleemide ja konfliktide lahendamiseks, kohanemisvõime parandamiseks, isiksuse arendamisvõimaluste väljaselgitamiseks.
  • Sotsiaalnõustamine: isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning abistamine konkreetsete sotsiaalsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks.
  • Võlanõustamine: tegevus, mille eesmärk on paranadada rahalistesse raskustesse sattunud isiku või pere toimetulekuvõimet. Probleemid ja raskused, mille puhul on soovitav pöörduda võlanõustaja poole: üürivõlg, telefonivõlg, laen eraisikult või pangalt, liising, järelmaks, maksuvõlg, trahvid, viivised, elatisraha võlg, krediitkaardi võlg, eluasemelaen, õppelaen, käendus.
  • Karjäärinõustamine: töötule ja töö- või teenistussuhte lõpetamise kohta teate saanud tööotsijale tema isikuomadustele, haridusele ja oskustele vastava haridustee, tööalase valiku, koolituse või töö soovitamine. Karjäärinõustamise eesmärk on nõustada isikut töö- ja kutsevaliku, töö saamise ja karjääri kujundamise küsimustes.
  • Tööturukoolitus: töötule korraldatav tööalane koolitus, kus omandatakse või arendatakse ameti- või muid oskusi, mis soodustavad isiku töölerakendumist.
  • Tööharjutus: tegevused töötu tööharjumuse taastamiseks või esmase tööharjumuse omandamiseks. Tööharjutuse eesmärk on töötu ettevalmistamine töölkäimiseks.

Teid nõustavad ja juhendavad kvalifitseeritud psühholoogid ja sotsiaaltöötajad.