Pakkumiskutsed

Projekt “Isiksusearengukoolitused puuetega inimestele”

ÕPINÕUSTAJA PAKKUMISKUTSE

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

06.01.2017

MTÜ Pro Civitas on moodustatud 2007. aastal kogenenud sotsiaal- ja tööhõiveküsimustega tegelevate eksperide poolt. Meie missioon on aidata kaasa erinevate riskigruppide, sh töötute taasintegreerimisele tavapärasesse ühiskonnaellu.

MTÜ Pro Civitas rakendab Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatavat avatud vooru  „Täiskasvanute võtmepädevuste arendamine“ raames projekti „Isiksusearengukoolitused puuetega inimestele“.

Projekti eesmärk on aidasta kaasa puuetega inimeste õpihoiakute parandamisele ning nende  võtmepõdevuste (õppimisoskus, sotsiaalsed oskused,algatusvõime) arendamisele isiksuse arengu tagamiseks.

Projekti sihtgrupiks on põhi või keskhariduseta ja/või erialase ettevalmistusesta täiskasvanud ning teised elukestvas õppes vähem osalevad grupid.

Projekti raames soovime tellida kahe õpinõustaja teenust ajavahemikus 01.02.2017-31.08.2018:

Õpinõustaja ülesanded:

 • toetab projektijuhti info levitamisel sihtrühma seas ning koolitusgruppide formeerimisel
 • toetab koolitajaid koolituse sisu täpsustamisel ja täiendamisel
 • suhtleb individuaalselt sihtrühma liikmetega, et toetada nende motivatsiooni koolitusel osaleda
 • toetab spetsiifilite puuetega (nt nägemis-, kuulmis-, erinevad liitpuuded jne) inimeste osalemist projekti tegevustes
 • nõustab koolitatavaid, kelle õpijõudlus on keskmisest madalam ning kelle õpingute edenemine planeeritud tempos oleks muidu küsitav

Eelduslik töömaht ca 32 tundi nädalas.

Tööpiirkond: Harjumaa, Ida-Virumaa, Tartumaa, Pärnumaa, Lääne-Virumaa, Põlvamaa, Raplamaa, Jõgevamaa, Võrumaa, Viljandimaa, Läänemaa ja Hiiumaa.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 20.01.2017 kell 12:00. Pakkumused palun esitada kirjalikult paberkandjal ning allkirjastatuna aadressil Tiit Ollin, MTÜ Pro Civitas, Kotzebue 9, Tallinn, 10412.

Hankeleping sõlmitakse madalaima hinnaga pakkumuse teinud pakkujaga.

Teenuse maksumus koos kõigi maksudega ei tohi ületada ühe  õpinõustaja teenuse puhul 23 400 eurot ja kahe õpinõustaja teenuse puhul  46 800 eurot.

Lisainfo Tiit Ollin, tiit@procivitas.ee.

Lugupidamisega,

Tiit Ollin
MTÜ Pro Civitas juhatuse liige


Projekt „Tallinna ja Harjumaa noorte töötute tööleaitamine loomemajandussektoris“

KOOLITUSTEENUSE HANKEKUTSE

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

21.06.2016

MTÜ Pro Civitas on moodustatud 2007. aastal kogenenud sotsiaal- ja tööhõiveküsimustega tegelevate eksperide poolt. Meie missioon on aidata kaasa erinevate riskigruppide, sh töötute taasintegreerimisele tavapärasesse ühiskonnaellu.

MTÜ Pro Civitas rakendab Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatavat meetme „Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks“ tegevuse „Tööturuteenuste laiendamine uutele sihtrühmadele ja uute tööturuteenuste pakkumine“ raames projekti „Tallinna ja Harjumaa noorte töötute tööleaitamine loomemajandussektoris“

Projekti eesmärkideks on:
1. Tallinna ja Harjumaa töötute ja mitteaktiivsete noorte aktiivne toomine tööturule läbi tööturule sisenemist toetavate teenuste pakkumise (karjäärinõustamine, psühholoogiline, sotsiaalne, võla- jne nõustamine, tööklubid jne), ettevalmistuse pakkumise loomemajanduses edukaks olemiseks (ettevõtlusõpe) ja erialakoolituse loomemajanduse erinevates valdkondades (arhitektuur, audiovisuaalvaldkond, disain, etenduskunstid, infotehnoloogia, kirjastamine, kultuuripärand, kunst, muusika, reklaam jne) koos tööpraktikaga
2. Laiema avalikkuse, sh eriti noorte teadlikkuse kasv loomemajanduse võimalustest töö leidmisel.

Projekti sihtgrupiks on loominguliste huvidega töötud ja/või mitteaktiivsed noored vanuses 16-29 aastat kes on põhi-, kesk- või kutsehariduse omandanud või katkestanud ja kes ei ole viimase 4 kuu jooksul olnud töösuhtes või tegutsenud füüsilisest isikust ettevõtjana.

Projekti raames soovime hanke korras tellida järgmisi teenuseid ajavahemikus 01.07.2016-31.12.2017:

 1. Loomemajanduse valdkondades koolituste korraldamine 80-le sihtgrupi liikmele, sh koolituspartnerite valik, neile ülevaate andmine sihtgrupist ja konkreetstete sihtgrupiliikmete eripärast ning lepingute sõlmimine. Koolituse maht sihtgrupi liikme kohta on 60 – 80 tundi (arvestuslik keskmine 70 tundi). Koolituste teemad võivad olla erinevad loomemajanduse valdkonnad (etenduskunstid, infotehnoloogia, kultuuripärand, kunst sh tarbekunst, fotograafia, muusika, reklaam, audiovisuaalvaldkond, disain, kirjastamine, taaskasutus jne) ning loomemajandust toetavad valdkonnad. Valdkonnad võivad laieneda vastavalt projektis osaleva sihtgrupi huvidele. Koolitusgrupid on väikesed või on tegemist individuaalse õppega.

Hankeleping sõlmitakse madalaima hinnaga pakkumuse teinud pakkujaga. Teenuse maksumus koos kõigi maksudega ei tohi ületada 123 760 eurot.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 30.06.2016 kell 12.00. Pakkumused palun esitada kirjalikult paberkandjal ning allkirjastatuna aadressil Tiit Ollin, MTÜ Pro Civitas, Kotzebue 9, Tallinn, 10412.

Lisainfo Tiit Ollin, tiit@procivitas.ee.

Lugupidamisega,

Tiit Ollin
MTÜ Pro Civitas juhatuse liige
Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond


NÕUSTAMISTEENUSE HANKEKUTSE

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

30.05.2016

MTÜ Pro Civitas on moodustatud 2007. aastal kogenenud sotsiaal- ja tööhõiveküsimustega tegelevate eksperide poolt. Meie missioon on aidata kaasa erinevate riskigruppide, sh töötute taasintegreerimisele tavapärasesse ühiskonnaellu.

MTÜ Pro Civitas rakendab Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatavat meetme „Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks“ tegevuse „Tööturuteenuste laiendamine uutele sihtrühmadele ja uute tööturuteenuste pakkumine“ raames projekti „Tallinna ja Harjumaa noorte töötute tööleaitamine loomemajandussektoris“

Projekti eesmärkideks on:

 1. Tallinna ja Harjumaa töötute ja mitteaktiivsete noorte aktiivne toomine tööturule läbi tööturule sisenemist toetavate teenuste pakkumise (karjäärinõustamine, psühholoogiline, sotsiaalne, võla- jne nõustamine, tööklubid jne), ettevalmistuse pakkumise loomemajanduses edukaks olemiseks (ettevõtlusõpe) ja erialakoolituse loomemajanduse erinevates valdkondades (arhitektuur, audiovisuaalvaldkond, disain, etenduskunstid, infotehnoloogia, kirjastamine, kultuuripärand, kunst, muusika, reklaam jne) koos tööpraktikaga
 2. Laiema avalikkuse, sh eriti noorte teadlikkuse kasv loomemajanduse võimalustest töö leidmisel.

Projekti sihtgrupiks on loominguliste huvidega töötud ja/või mitteaktiivsed noored vanuses 16-29 aastat kes on põhi-, kesk- või kutsehariduse omandanud või katkestanud ja kes ei ole viimase 4 kuu jooksul olnud töösuhtes või tegutsenud füüsilisest isikust ettevõtjana.

Projekti raames soovime hanke korras tellida järgmisi nõustamisteenuseid ajavahemikus 10.06.16 – 15.01.18

 1. Karjääriplaani koostamine kõigile sihtgrupi liikmele projekti sisenemisel – kokku 100 karjääriplaani ja karjäärinõustamine.
 2. Psühholoogiline, sotsiaalne  ja/või võlanõustamine – kokku 80 sihtgrupi liikmele kuni 12 tunni ulatuses.

Teenust osutav karjäärinõustaja peab omama magistrikraadi või sellega võrdsustatud kvalifikatsiooni psühholoogias, sotsiaaltöös või pedagoogikas ning omama vähemalt 2-aastast töökogemust karjäärinõustajana viimase viie aasta jooksul.

Teenust osutav võlanõustaja peab omama kõrgharidust, peab olema läbinud 160-tunnise võlanõustamise koolituse, välja arvatud juriidilise kõrghariduse korral, ning omama aastast töökogemust kas sotsiaaltöö alal, võlanõustajana, finantsnõustajana või juriidilise nõustajana. Kui võlanõustaja omab juriidilist kõrgharidust, kuid tal puudub töökogemus eelpool nimetatud valdkondades, siis peab ta olema läbinud 20-tunnise võlanõustamise koolituse.

Teenust osutav psühholoogiline nõustaja peab omama magistrikraadi või sellega võrdsustatud kvalifikatsiooni psühholoogias ning omab vähemalt 2-aastast individuaalse psühholoogilise nõustamise, sealhulgas töötute psühholoogilise nõustamise kogemust viimase viie aasta jooksul.

Pakkuja esitab nõustaja(te) CV(d)

Hankeleping sõlmitakse madalaima hinnaga pakkumuse teinud pakkujaga. Teenuse maksumus ei tohi ületada:

 1. karjääriplaani koostamisel 40 eurot karjääriplaani kohta
 2. psühholoogilisel, sotsiaalsel ja/või võlanõustamisel 33,33 eurot ühe nõustamistunni kohta

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 07.06.2016 kell 12.00. Pakkumused palun esitada kirjalikult paberkandjal ning allkirjastatuna aadressil Tiit Ollin, MTÜ Pro Civitas, Kotzebue 9, Tallinn, 10412.

Lisainfo Tiit Ollin, tiit@procivitas.ee.

Lugupidamisega,

Tiit Ollin

MTÜ Pro Civitas juhatuse liige
Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond