Hankekutse loomemajandusvaldkonna koolituste korraldamise läbiviimiseks

Hankekutse loomemajandusvaldkonna koolituste korraldamise läbiviimiseks

 EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

28.06.2018

MTÜ Pro Civitas on moodustatud 2007. aastal kogenud sotsiaal- ja tööhõiveküsimustega tegelevate ekspertide poolt. Meie missioon on aidata kaasa erinevate riskigruppide, sh töötute taasintegreerimisele tavapärasesse ühiskonnaellu.

MTÜ Pro Civitas rakendab koostöös MTÜ-ga Eesti Puuetega Inimeste Koda ellu Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatava meetme 3.2, „Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks“ tegevuse „Tööturuteenuste laiendamine uutele sihtrühmadele ja uute tööturuteenuste pakkumine” raames projekti „Tallinna tööhõivepiirkonna pikaajaliste töötute tagasitoomine tööturule loomemajandussektoris”.

Projekti eesmärgid on:

 • Projekti üldine eesmärk on Tallinna tööhõivepiirkonna (Tallinn, Harjumaa ja Raplamaa) pikka aega tööturult eemal olnud inimeste kasvanud tööhõive ja nende rakendumine ennekõike loomemajandussektoris
 • Projekti otsene eesmärk on sihtgrupi aktiivne toomine tööturule toetavate teenuste pakkumise (erinevad nõustamis- ja tugiteenused ning koolitused), karjääriplaanile tugineva loomemajandusvaldkonna (arhitektuur, audiovisuaalvaldkond, disain, etenduskunstid, infotehnoloogia, kirjastamine, kultuuripärand ja käsitöö, kunst, muusika, reklaam jne), ja nende alamvaldkondade erialakoolituste võimaldamise ning temaatilise tööpraktika

Projekti sihtgrupp on Harjumaa ja Raplamaa loominguliste huvidega pikaajalised töötud, heitunud ja mitteaktiivsed.

Projekti raames soovime hanke korras tellida järgmisi teenuseid ajavahemikus 31.07.2018 – 18.09.2019:

 1. Loomemajanduse valdkondades kuni 20 päevase loomemajandusvaldkonna koolituste korraldamine 90-le sihtgrupi liikmele, sh koolituspartnerite valik, neile ülevaate andmine sihtgrupist ja konkreetstete sihtgrupiliikmete eripärast ning lepingute sõlmimine. Koolituse maht sihtgrupi liikme kohta on 60 – 80 tundi (arvestuslik keskmine 70 tundi).
 2. Koolituste teemad võivad olla võrdlemisi erinevad (audiovisuaal, kunst, muusika, reklaam, IT ja meedia jne) ja seetõttu on koolitusgrupid väikesed või on tegemist koguni individuaalse koolitusega. Koolituskavasse võivad lisaks kuuluda vastavalt sihtgrupi liikmete huvidele ja eelnevale ettevalmistusele ka järgmised valdkonnad (loetelu ei ole lõplik):
  1. Tarbekunsti valdkond: keraamika, tekstiil- ja õmblus (sh taaaskasutus), käsitööehete valmistamine, sepatöö;
  2. Digifotograafia,
  3. Taaskasutus ja disain ehituses ja mööblikoostel;
  4. Trükieelne küljendus ja kujundus;
  5. Iluteenused ürituste korraldamisel;
  6. Operaatoritöö ja filmitööstuse tugitegevused;
  7. Ürituste korraldamine (esitlused, lavakorraldus);
  8. Lugude jutustamine (story-telling)
  9. Taimeseaded ja esitlusruumide kujundus;

Hankeleping sõlmitakse madalaima hinnaga pakkumuse teinud pakkujaga. Teenuse maksumus koos kõigi maksudega ei tohi ületada 141 750 eurot.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 06.07.2018 kell 12.00. Pakkumuses palun välja tuua:

 1. Pakkumuse esitanud äriühingu nimi, registrikood ja kontaktandmed
 2. Vabas vormis kinnituse, et Pakkujal on kogemus sarnaste töödega, st koolituste korraldamisega
 3. Hinnapakkumuse, sh teenuse maksumus ilma käibemaksuta, käibemaks ja teenuse maksumus koos käibemaksuga.

Pakkumuse palun esitada kirjalikult paberkandjal ning allkirjastatuna aadressil Tiit Ollin, MTÜ Pro Civitas, Kotzebue 9, Tallinn, 10412.

 

Lisainfo Tiit Ollin, tiit@procivitas.ee.

Lugupidamisega,

Tiit Ollin

MTÜ Pro Civitas juhatuse liige

Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond