Põhikiri

MITTETULUNDUSÜHINGU „Ühing ProCivitas” PÕHIKIRI

I Üldsätted

1.1    Mittetulundusühing nimetusega „Ühing Pro Civitas” (edaspidi: Ühing) on määramata tähtajaks asutatud isikute vabatahtlik ühendus, mis oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi õigusaktidest, asutamislepingu otsustest ja käesolevast põhikirjast.

1.2    Ühingu asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.

1.3    Ühingu eesmärgiks on elanikkonna tööhõive suurendamine läbi aktiivsete tööturumeetmete rakendamise.

1.4    Ühingu põhitegevusteks on:

a) koolituste, teabe- ja puhkeürituste korraldamine;
b) psühholoogilise ja sotsiaalse nõustamisteenuse korraldamine;
c) vähese konkurentsivõimega inimeste aktiviseerimine läbi erinevate tegevuste;
d) ettevõtete ja töötajate nõustamine (kollektiivsete) koondamistel korral;
e) ühingu eesmärgiga seonduvate uuringute korraldamine;
f) majandustegevuse arendamine Ühingu eesmärkide saavutamiseks seadusega lubatud piirides;
g) rahvusvahelise ja siseriikliku koostöö arendamine;
h) sotsiaalteenuste osutamine ja korraldamine;
i) tegevustega seotud trükiste koostamine ja välja andmine;
j) sihtotstarbelise kinnisvara ehitamine, ostmine, rentimine, üürimine.

1.5    Ühing võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks.

1.6    Ühing võib omada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi. Ühingul on oma vara, iseseisev bilanss. Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõppeb 31. detsembril.

II Ühingu liikmeks vastuvõtmise ning Ühingust väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord

2.1.Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada Ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.

2.2.Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab Ühingu juhatus esitatud kirjaliku avalduse alusel.

2.3.Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse, kes teeb otsuse hiljemalt kuu möödumisel arvates avalduse esitamisele järgnevast päevast. Avalduse esitamisega peab liige olema täitnud kõik oma kohustused ühingu ja selle liikmete ees.

2.4.Ühingu liikme võib Ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui ta:

a) läheb oma tegevusega vastuollu Ühingu põhikirjaga või Ühingu juhatuse otsustega;
b) on olulisel määral kahjustanud Ühingut;
c) astub Ühinguga samalaadset tegevust arendava mittetulundusühingu liikmeks;
d) ei ole aasta jooksul tasunud määratud liikmemaksu.

2.5.Ühingu liikme väljaarvamise otsustab Ühingu juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 2/3 juhatuse liikmetest.

2.6.Ühingu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval Ühingu üldkoosolekul.

III Liikmete õigused ja kohustused

3.1. Ühingu liikmetel on õigus:

a) osaleda hääleõigusega Ühingu üldkoosolekul;
b) olla valitud Ühingu juhtorganite liikmeks;
c) saada Ühingu juhatuselt teavet Ühingu tegevuse kohta.

3.2. Ühingu liige on kohustatud:

a) järgima Ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja Ühingu juhtorganite otsuseid;
b) tasuma määratud liikmemaksu;
c) teatama Ühingu juhatusele Ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed;
d) tasuma Ühingu liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel.

3.3. Liikmemaksule ja sisseastumismaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib Ühingu liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega.

IV Üldkoosolek

4.1.Ühingu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, millel iga Ühingu liikmel on üks hääl.

4.2.Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:

a) põhikirja muutmine;
b) eesmärgi muutmine;
c) juhatuse liikmete määramine;
d) juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Ühingu esindaja määramine;
e) Ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;
f) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

4.3.Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas:

a) aastaaruande kinnitamiseks;
b) seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui Ühingu huvid seda nõuavad.

4.4.Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab Ühingu juhatus vähemalt kümme päeva enne üldkoosoleku toimumist igale Ühingu liikmele kirjaliku teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.

4.5.Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole Ühingu liikmetest.

4.6.Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud Ühingu liikmetest või nende esindajatest.

V Juhatus

5.1.Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on kuni kolm liiget.

5.2.Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 3 aastaks.

5.3.Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

VI Ühinemine, jagunemine, likvideerimine

6.1.Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.

6.2.Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

6.3.Ühingu likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara sarnase eesmärgiga mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

 

Mittetulundusühingu Ühing Pro Civitas põhikiri on kinnitatud 23. novembril 2007 sõlmitud asutamislepinguga.